top of page
1447456114.jpg

郭吉勇 (斜杠玩家吉叔 Uncle J)

攝影師跟拍價錢:

人民幣 $5188

 

費用包括:

  • 客人水舞間3小時下水費

  • 拍攝照片 ( 5張精修照片+1條15秒視頻,原始照片視頻全送 )

​作品集

bottom of page